هاست ویندوز حرفه ای

85,000تومان
Lunar
هاست ویندوز حرفه ای یک ماه

 • فضای هارد 500MB

 • پهنای باند 1Gbps

 • ترافیک 500GB

 • کشور آلمان

 • دیتا سنتر Hetzner

 • ویندوزserver 2012

 • sql server 2014

 • تعداد دیتابیس 1

 • حجم دیتابیس 100MB

 • mailbox size50MB


162,500تومان
Trimestrial
هاست ویندوز حرفه ای سه ماه

 • فضای هارد 600MB

 • پهنای باند 1Gbps

 • ترافیک 800GB

 • کشور آلمان

 • دیتا سنتر Hetzner

 • ویندوزserver 2012

 • sql server 2014

 • تعداد دیتابیس 1

 • حجم دیتابیس 150MB

 • mailbox size60MB


351,000تومان
Semi-anual
هاست ویندوز حرفه ای شش ماه

 • ssl رایگان

 • فضای هارد 700MB

 • پهنای باند 1Gbps

 • ترافیک 1TB

 • کشور آلمان

 • دیتا سنتر Hetzner

 • ویندوزserver 2012

 • sql server 2014

 • تعداد دیتابیس 1

 • حجم دیتابیس 200MB

 • mailbox size70MB


650,000تومان
Anual
هاست ویندوز حرفه ای یک ساله

 • دامنه رایگان

 • ssl رایگان

 • فضای هارد 1GB

 • پهنای باند 1Gbps

 • ترافیک 1TB

 • کشور آلمان

 • دیتا سنتر Hetzner

 • ویندوزserver 2012

 • sql server 2014

 • تعداد دیتابیس 1

 • حجم دیتابیس 300MB

 • mailbox size100MB


1,430,000تومان
Anual
هاست ویندوز حرفه ای 3 گیگ

 • دامنه رایگان

 • ssl رایگان

 • فضای هارد 2GB

 • پهنای باند 1Gbps

 • ترافیک 1TB

 • کشور آلمان

 • دیتا سنتر Hetzner

 • ویندوزserver 2012

 • sql server 2014

 • تعداد دیتابیس 3

 • حجم دیتابیس 600MB

 • mailbox size200MB